GIỐNG DƯA LƯỚI LAI F1 TO LOVE 999

GIỐNG DƯA LƯỚI LAI F1 TO LOVE 999

GIỐNG DƯA LƯỚI LAI F1 TO LOVE 999

GIỐNG DƯA LƯỚI LAI F1 TO LOVE 999

GIỐNG DƯA LƯỚI LAI F1 TO LOVE 999
GIỐNG DƯA LƯỚI LAI F1 TO LOVE 999
GIỐNG DƯA LƯỚI LAI F1 TO LOVE 999

- CÂY SINH TRƯỞNG KHỎE
- TRỌNG LƯỢNG TRÁI 1,5 - 1,7KG
- RUỘT CAM, DÒN NGỌT
- ĐỘ ĐƯỜNG CAO 13 - 14% BRIX
- CÓ THỂ TRỒNG NGOÀI TRỜI

Facebook chat